Terror Masthead

מממני הפרוייקט

רוזלין וסר ג'ק ליונס

view introductions
Roslyn and Isidor Jack Lyons
(Project sponsors)


Gideon Meyer
(World ORT)


Moshe Krepel
(ORT Israel)


"חינוך לחיים" היא אחת המשימות הערכיות החשובות שעליהן הצהירה רשת
 אורט. בשנים האחרונות נוספה המשימה "חינוך להתמודדות עם הטרור",
 בעקבות אבדן של בני משפחה יקרים וידידים. אף אחת מן המשימות אינה
 קלה למימוש.


 כדי לסייע לתלמידי בתי הספר ברשת אורט להתמודד עם ההשפעות
 הטראומטיות של זוועות ההווה, החלטנו, אשתי ואני, לקיים תחרות אמנות
 של אורט ישראל. בתחרות בנושא זה השתתפו עבודות תלמידים. צוות
 השופטים הורכב מבוררים מיומנים, וכך הובטח שהפרסים החשובים
 ישמשו תמריץ להשתתפות ויחולקו בלא משוא פנים.


 אנו שמחים שמאות תלמידי בתי ספר פעלו בהתלהבות ועשו כמיטב יכולתם,
 ומעל לכול, שמחשבותיהם הופנו ליצירה ולא להרס - עניין חיוני כל-כך בזמנים
 של מאבק בטרור. 


 מי ייתן ורשת אורט העולמית ואורט ישראל יפתחו עוד דרכים יצירתיות לביטוי
 אמנותי ורוחני ולקידומה של המטרה המתמדת - "חינוך לחיים".
Copyright 2003 World ORT & ORT Israel.
All images contained here are copyrighted and are
the property of World ORT and ORT Israel.
All rights reserved.